infolinia: 506-028-635
znajdź nas na:

Regulamin

Poniżej znajduje się treść regulaminu jaka jest załączana do umowy wynajmu sprzętów. (Aktualny regulamin zawsze jest zawarty w umowie, którą otrzymuje Najemca)

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych oraz zgody na sfotografowanie/zeskanowanie i zachowanie fotografii/skanu Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. 
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
4. Sprzęt wypożyczyć może:
  a.    Każda osoba pełnoletnia, posiadająca ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport).
  b.    Firma, posiadająca aktualne dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).
5. Minimalny okres wynajmu sprzętu wynosi 24 godziny
6. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
7. Wysokość kaucji jest określane przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest zwracana w ciągu 5 dni roboczych na konto Klienta po zakończeniu Umowy  i podpisaniu dowodu zwrotu.
8. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną niż na stronie www. 
9. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie). 
10. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. W przpadku niezgodności, wad sprzętu powinien natychmiast poinformować o tym     fakcie Wypożyczalnie. 
11. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 
12. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu     ustalonym z Klientem (odbiór). 
13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z  przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 
14. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez poinformowania o tym Wypożyczalni. 
15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 
16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 
17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za     wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku lub indywidualnie. 
18. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia     wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. 
19. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie     Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana     przez wypożyczalnię. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu, Wynajmujący obciąży Klienta całkowitym kosztem zakupu i dostarczeniem nowego sprzętu.
    Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię.
20. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
21. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
22. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu, ubrudzenia. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o  wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do naprawy uszkodzenia .
23. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Warszawa. 
24. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.
25. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.
 
Rezerwacja
1. Przyszły Najemca/Klient może zarezerwować wybrany sprzęt ze znacznym czasowym wyprzedzeniem. Dokonuje wtedy przedpłaty.
2. Przedpłata jest ustalana indywidualnie. Zależy od okresu na jaki jest rezerwowany sprzęt.
3. Jeśli Najemca podpisze umowę i skorzysta z rezerwacji, wtedy wartość przedpłaty jest odejmowana od umowy.
4. Wpłata przedpłaty nie zwalnia Najemcy z wpłaty kaucji.
5. Opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego w momencie, gdy Klient nie odwoła rezerwacji przed upływem 20 dni roboczych od początku planowanej Umowy

Dane do faktury:

Wypożyczalnia Reklam
ul. Lucerny 25,
04-687 Warszawa
NIP: 522-262-47-78


Tel. 506-028-635
mail: biuro@wypozyczalniareklam.pl
       

Regulamin - wypożyczalnia, wynajem